ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Run With Your Dog 4” 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ Run With Your Dog 4”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Run With Your Dog 4”

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “ Run With Your Dog 4”

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “Run With Your Dog 4”, o οποίος θα αποτελείται από δύο διαφορετικά σκέλη, και τα δύο εκ των οποίων θα αφορούν το event «Run with your dog» που θα διοργανώσει ο Διοργανωτής στον  Άλσος Εθνικής Τραπέζης στη Φιλοθέη την Κυριακή 01/10/2017 (εφεξής χάριν συντομίας «Event») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων «Purina Friskies Ξηρά Τροφή» τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Την οργάνωση του Event έχει αναλάβει για λογαριασμό του Διοργανωτή η εταιρία «ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS A.E.» (περαιτέρω η «ASSET OGILVY») με έδρα στο Γέρακα, Ημαθίας 10.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Για τη συμμετοχή και στα δύο σκέλη του διαγωνισμού δεν μεν απαιτείται αγορά προϊόντος, συνιστά, όμως, προϋπόθεση η μετάβαση στο χώρο πραγματοποίησης του event Run With your Dog στη Φιλοθέη (Άλσος Εθνικής Τραπέζης). Για το 2ο σκέλος Διαγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω στον Όρο 5, προϋπόθεση συνιστά επίσης οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, email) σε ειδική φόρμα που θα παρέχεται από τη Γραμματεία στο χώρο του Event. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.         οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

β.         οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής.

γ.         τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του Δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται για το μεν Β’  σκέλος αυτού η ημέρα την 1/10/2017 09:00πμ (έως και τις 1/10/2017 ώρα 16:00μμ  ενώ για το Α΄σκέλος του Διαγωνισμού οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν από  Δευτέρα, 11/09/2017 , ώρα 10:00 πμ έως και την Παρασκευή  29/09/2017 ,  ώρα 18:00, ενώ η ίδια η συμμετοχή θα πρέπει να λάβει χώρα ομοίως την Κυριακή 01/10/2017. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στα social κανάλια του Διοργανωτή (στο Facebook στο https://www.facebook.com/PurinaGab , στην ιστοσελίδα http://www.runwithyourdog.gr/ και Instagram στο λογαριασμό https://instagram.com/purinagr).

5. Τρόπος συμμετοχής. 

5.Α. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Α’ σκέλος του Διαγωνισμού, ήτοι στον αγώνα δρόμου με κατοικίδιο, θα πρέπει να δηλώσει εκ των προτέρων συμμετοχή στο ειδικά διαμορφωμένο microsite www.runwithyourdog.gr ,  συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, email, Κατηγορία σκύλου, Συμμετοχή με παιδί και Αποδοχή Όρων Συμμετοχής και εν συνεχεία να παρουσιαστεί και να συμμετάσχει στον Event την προκαθορισμένη ημέρα . Οι Συμμετέχοντες παρέχουν με το παρόν την συγκατάθεση τους στην αποστολή e-mail (newsletter) στην δηλωθείσα από αυτούς ηλεκτρονική διεύθυνση, έως και μία (1) ημέρα πριν την εκδήλωση αναφορικά με την διενέργεια αυτής. 

5.Α.1. Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Α’ σκέλος του Διαγωνισμού: Τα σκυλιά που θα συμμετέχουν χρειάζεται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. να έχουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip), 

β. να έχουν κάνει το ετήσιο πολλαπλό εμβόλιο, να έχουν κάνει το αντιλυσσικό εμβόλιο, 

γ. να έχει γίνει πρόσφατος αποπαρασιτισμός, 

και όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή ενδείξεις στα βιβλιάρια υγείας. 

Ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου που θα συμμετέχει στην ενέργεια θα χρειαστεί να έχει λουρί ασφαλείας για το σκύλο του (τα επεκτεινόμενα να είναι σε 1 μέτρο μήκος Max) α. και δηλώνει ότι έχει ήδη και αναλαμβάνει περαιτέρω και κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης την αποκλειστική ευθύνη για την καλή υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην Εκδήλωση, ενώ δηλώνει ρητά ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος για να διακόψει τη διαδρομή, εφόσον διαπιστώσει ότι ο σκύλος του δεν μπορεί να συνεχίσει.

Οι διαδρομές θα είναι 20 στο σύνολο. Στις 18 διαδρομές θα μπορούν να συμμετέχουν ο ιδιοκτήτης με το σκύλο του και στις 2 (στο εξής «οικογενειακές διαδρομές») θα μπορούν να  συμμετέχουν οι γονείς μαζί με το/τα παιδιά και το σκύλο τους. Μετά το τέλος των 20 διαδρομών και εφόσον συμπληρώνονται και άλλες ομάδες ιδιοκτητών με σκύλους που επιθυμούν να τρέξουν, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει συμπληρωματικούς αγώνες έως επτά (7) παραπάνω στο σύνολο. 

Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή καθ΄ολη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής.

5.β. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Β’ σκέλος του Διαγωνισμού πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε ειδική φόρμα που θα παρέχεται στη Γραμματεία στο χώρο του Event και αυτόματα συμμετέχει στην κλήρωση για ένα από τα δώρα που αναφέρονται στο άρθρο 6.Β.:

6. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού.-Δώρα  

6.Α.Τα συνολικά εξήντα έξι  (60) δώρα του Α’ σκέλους του Διαγωνισμού είναι τα εξής:

α. Ο πρώτος νικητής σε κάθε διαδρομή (σύνολο 20 διαδρομές των 25 έως 50 συμμετοχών, άρα 20 «πρώτοι» νικητές) όπως περιγράφεται στον παρόντα όρο, θα κερδίζει ζωοτροφή «FRISKIES» από το Διοργανωτή που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός χρόνου και η οποία που έχει υπολογιστεί με βάση την μέση ετήσια κατανάλωση, σε 108 Kg.

β. Ο δεύτερος νικητής σε κάθε διαδρομή (σύνολο 20 διαδρομές των 25 έως 50 συμμετοχών, άρα 22 «δεύτεροι» νικητές) όπως περιγράφεται στον όρο 8, θα κερδίζει ζωοτροφή «FRISKIES» από το Διοργανωτή που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός εξαμήνου, που έχει υπολογιστεί με βάση την μέση ετήσια κατανάλωση σε 54 Kg. 

γ. Ο τρίτος νικητής σε κάθε διαδρομή (σύνολο 20 διαδρομές των 25 έως 50 συμμετοχών, άρα 20 «τρίτοι» νικητές) όπως περιγράφεται στον όρο 8, θα κερδίζει ζωοτροφή «FRISKIES» από το Διοργανωτή που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενός τριμήνου, έχει υπολογιστεί με βάση την μέση ετήσια κατανάλωση σε 27 Kg. 

Σε περίπτωση που προκύψουν συμπληρωματικές διαδρομές πέραν των 20, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.Α.1, τότε αντίστοιχα θα προκύψουν πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι νικητές που θα τους αποδοθούν δώρα.

6.Β. Οι συνολικά 156 νικητές του Β’ σκέλους του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν ως εξής:

Οι 156 νικητές και 50 επιλαχόντες των ανωτέρω Δώρων θα αναδειχθούν κλήρωσης η οποία θα  πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού και πάντως το αργότερο έως την 07/10/2017 Η θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Nestle Ελλάς Α.Ε.στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Πατρόκλου 4.

Οι 156 νικητές θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω δώρα: 

1. 100 κουπόνια από την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε), με δωρεάν Αιματολογικό check up ενός σκύλου που περιλαμβάνει γενική αίματος + 4 βιοχημικές. Η προσφορά γίνεται αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη του ζώου που εμφανίζεται στο βιβλιάριο υγείας του ζώου, το οποίο θα προσκομίζεται πριν το check up. Η προσφορά ισχύει από την επόμενη της εκδήλωσης έως και 30 Νοεμβρίου 2017, τις ώρες που λειτουργεί το Ιατρείο της Ε.Φ.Ε. στη Νέα Χαλκηδόνα, στο Κορωπί.

2. 50 δωρεάν είσοδοι (free passes) για το Puppies Park, έναν χώρο παιχνιδιού, κοινωνικοποίησης, εκγύμνασης, κολύμβησης και εκπαίδευσης για τα σκυλιά. 

3. 3 δωρεάν μεταφορές του κατοικιδίου εντός Αττικής από το Athens Pet Taxi, που αντικείμενο έχει τη μεταφορά ζώων συντροφιάς

4. 3 δωρεάν φιλοξενίες (διάρκεια 3 ημερών) από το Keeppet, την online πλατφόρμα που βρίσκει κανείς Keepers, δηλαδή φιλόζωους ιδιώτες οι οποίοι φιλοξενούν στο σπίτι τους και φροντίζουν τα κατοικίδια όσο οι ιδιοκτήτες τους είναι μακριά.  

Τα Δώρα είναι προσωπικά δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Η ανάδειξη και ανακοίνωση των Νικητών του Α’ σκέλους του Διαγωνισμού θα γίνει επί τόπου δημοσίως στο event., ενώ η ανακοίνωση των Νικητών του Β’ σκέλους του Διαγωνισμού θα γίνει  με αναφορά του ονοματεπώνυμου σε post που θα αναρτηθεί στη σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/PurinaGab με σχετικό note.

Μετά τη δημοσίευση των ως άνω, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή μέσω email με τους προσωρινά αναδειχθέντες νικητές για να τους ενημερώσει για την παραλαβή του δώρου τους.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Α & Β Σκέλους του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν του ως άνω σχετικού μηνύματος ή email, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

Τα Δώρα του Α’ Σκέλους του Διαγωνισμού θα αποστέλλονται στους νικητές από το Διοργανωτή με έξοδα του Διοργανωτή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπέδειξαν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου και την φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων όπως ορίζεται κατωτέρω στον Όρο 11 και στη χρήση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε στοιχείου που σχετίζεται με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 9, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ. Τα Δώρα του Β’ Σκέλους του Διαγωνισμού, θα τα παραλαμβάνει ο νικητής/νικήτρια από το χώρο του συνεργαζόμενου φορέα (Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, Puppies Park, Athens Pet Taxi και Keeppet αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του και δείχνοντας το βιβλιάριο του σκύλου του.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική Εταιρία διατηρούν πάντως το δικαίωμα να ακυρώσουν την συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσουν αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία & συναίνεση χρήσης εικόνας και ονόματος.

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι η Ενέργεια θα καλυφθεί με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση και παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους στην βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των ιδίων και των σκύλων τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Ειδικότερα με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής και την υπογραφή της δήλωσης συναίνεσης κατά την προσέλευση στην εκδήλωση, κάθε συμμετέχων ρητά αποδέχεται και συναινεί στην ταυτόχρονη εκχώρηση καθώς και στην πλήρη και οριστική μεταβίβαση όλων των περιουσιακής φύσης πνευματικών δικαιωμάτων του επί των φωτογραφιών/γυρισμάτων/τελικού video (που θα απεικονίζουν τόσο τους ιδίους, όσο και το σκύλο τους στο πλαίσιο της Εκδήλωσης) στην Διοργανώτρια άνευ ανταλλάγματος, της τελευταίας δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο (ενδεικτικά: μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, συμπεριλαμβανομένων των social media), και για απεριόριστο χρονικό διάστημα και γεωγραφική έκταση εκμετάλλευσή τους. Επιπλέον οι συμμετέχοντες συναινούν στην περαιτέρω μεταβίβαση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων από τη Διοργανώτρια περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και στη δυνατότητα της Διοργανώτριας να προβεί σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες των φωτογραφιών/γυρισμάτων/τελικού video αυτές επιθυμούν.

Επίσης, οι νικητές παραχωρούν τη διαρκή συναίνεσή τους στο Διοργανωτή για τη δημοσίευση και χρήση της εικόνας τους, και του ονόματός τους και του ονόματος χρήστη στο Facebook/ Instagram για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες και βίντεο με αυτούς, τα πραγματικά ονόματα ή/και τα ονόματα χρήστη στο Facebook/Instagram των νικητών, τις φωτογραφίες και το περιεχόμενο των συμμετοχών τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Περαιτέρω, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά τους στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

9. Ευθύνη Διοργανωτή. Η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η συμμετοχή στο  διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.

10. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η Διαφημιστική κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα χρήστη σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης), κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης, αντίρρησης και διαγραφής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: (consumers service)

11. Δημοσιότητα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα Μανδρέκα, (Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα) και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει ακριβές αντίγραφο με δική του χρέωση.

Επιπλέον οι Όροι έχουν αναρτηθεί στη σελίδα  Facebook του Διοργανωτή στο https://www.facebook.com/PurinaGab

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210 6660400, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10:00 έως τις 17:00.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ή το Instagram ούτε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου τα Facebook ,Instagram δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.